บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ครูที่ปรึกษา :1.นายสัญญา ศรีนุกูล    2.นายชาติชาย ทุมโยมา   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 03:29:53 )
จำนวน 37 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  15551  นายเกรียงไกร ราชชมภู
2.  15758  นายเจษฎา อาษาวัง
3.  15553  นายนันทชิต สมนา
4.  15647  นายภูมินทร์ ปินตา
5.  17496  นางสาวกนิษฐา นามคำมี
6.  15691  นางสาวจารุวรรณ ชินบุตร
7.  15809  นางสาวชนรดี แหยมนาค
8.  15562  นางสาวชลดา สุพร
9.  15607  นางสาวชลิตา พนม
10.  15653  นางสาวชะรินดา ลุนอุบล
11.  15660  นางสาวณัฐนิชาวี วงค์ศรีชา
12.  15611  นางสาวณัฐพร สิงห์คำ
13.  17375  นางสาวณัฐมล คนขยัน
14.  16995  นางสาวทิพย์วรา พิเคราะห์
15.  15992  นางสาวธนานันท์ สุวรรณไตรย์
16.  17377  นางสาวธัญญาเนตร นามวิเศษ
17.  15657  นางสาวนนท์ธิชา ปิงอินถา
18.  17415  นางสาวนรินทิพย์ เวียงสิมมา
19.  17391  นางสาวปฏิมา อุ่นวิเศษ
20.  15620  นางสาวปณิตา สุวรรณไตร
21.  15843  นางสาวปัทมพร แสนกรุง
22.  15844  นางสาวปิยธิดา ภูสนิท
23.  15748  นางสาวผกาวรรณ จันทร์คำภู
24.  15662  นางสาวพรทิพย์ พันป้องซอด
25.  17392  นางสาวมาริษาพลอย ซันเดรา
26.  17363  นางสาวรัศมีดาว เรืองศรี
27.  18042  นางสาวรุจิกร ศรีปัตเนตร
28.  15581  นางสาวศยามล พาลอิ่มมะเริง
29.  17406  นางสาวศศิภรณ์ อาจสูงเนิน
30.  15786  นางสาวศิริญากรณ์ ระหา
31.  15817  นางสาวสุณิสา แสนประเสริฐ
32.  15819  นางสาวสุปรีดี เดชศิริ
33.  15751  นางสาวสุพัตรา ชาบุตรโคตร
34.  17420  นางสาวสุภัทรสร บุญแสง
35.  15671  นางสาวอธิฐาน พันธ์เพชร
36.  17383  นางสาวอาวัลติกา พรมวัง
37.  15718  นางสาวอุษณา รักษากุล