บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ครูที่ปรึกษา :1.นางทิพวัลย์ ศรีพรหมษา    2.นางจันทนา สมบัติมนต์   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 03:46:12 )
จำนวน 37 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  15676  นายกมล บาลพิทักษ์
2.  15635  นายขจรเกียรติ ผิวขำ
3.  18534  นายชินราช บุระวงค์
4.  16421  นายณฐกร ทำดี
5.  15639  นายณัฐพล ทานะราช
6.  15679  นายณัฐิวุฒิ โลเกตุ
7.  15641  นายเทพฤทธิ์ มาลา
8.  18535  นายปรัญชัย สายแดง
9.  15554  นายพีรพัฒน์ ประทุจฐิตา
10.  17458  นายรัตนากร คนเพียร
11.  15768  นายวิชยุตม์ พิศวิมล
12.  15557  นายศรัณย์ แรงสู้
13.  16988  นายศิริโรจน์ เรืองเจริญ
14.  15558  นายอัษฎาวุธ คำปันอ่อน
15.  17461  นางสาวกนกวรรณ ทานันท์
16.  15838  นางสาวกวินนาถ กระจาย
17.  17359  นางสาวจตุพร สารสอน
18.  17457  นางสาวจุฬาลักษณ์ ร่มสบาย
19.  17373  นางสาวซีน่า สตาทร์เต๊บ
20.  17374  นางสาวฐายินี จำรัสแสง
21.  15610  นางสาวณัฐณิชา คำบุราณ
22.  17390  นางสาวธัญชนก ดวงลูกแก้ว
23.  15567  นางสาวธิดารัตน์ กางเดช
24.  15745  นางสาวธิดารัตน์ ฉายา
25.  15615  นางสาวธิดารัตน์ สะตะ
26.  15701  นางสาวบงกชกร ชัยชิต
27.  15811  นางสาวประภาภรณ์ พูลเพิ่ม
28.  15707  นางสาวพัทธวรรณ พันธ์ดง
29.  15782  นางสาวภัทรภร สายเสมา
30.  15709  นางสาวภัทราพร บัวเฟื่อง
31.  15813  นางสาวยุวภา แสนคำ
32.  15849  นางสาวรุ่งทิพย์ ทองภูบาล
33.  15625  นางสาววิริยาภรณ์ แสงโยธี
34.  17419  นางสาวสุชาวดี สุพรรณโมก
35.  17410  นางสาวสุปราณี สีคำ
36.  15790  นางสาวอรทัย ฉายฉวี
37.  17411  นายสุภารัตน์ รักษาบุญ