บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ครูที่ปรึกษา :1.นางจันทร์เพ็ญ ศรีพุทธา    2.นางสมสมัย คำภูษา   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 04:00:21 )
จำนวน 37 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  15823  นายชิดชนก พรมวิเศษ
2.  17412  นายชุติพนธ์ ผาวัง
3.  16447  นายณัฐพล พิมพ์โพธิ์
4.  15640  นายณัฐวัฒน์ สลางสิงห์
5.  17366  นายธนภัทร์ สีดาสาร
6.  17398  นายธนวัฒน์ ดวงแสนพุด
7.  15116  นายธนากร สาบ้านบัว
8.  15725  นายนฤบดินทร์ เพียพรมมา
9.  16443  นายปัฐวีพงษ์ พลเสนา
10.  15646  นายภัทรพล บุญมา
11.  15765  นายภัทรภณ พลศรีสม
12.  15803  นายยุทธนา อามาตย์มนตรี
13.  15830  นายเรืองศักดิ์ ไชยมาตร
14.  17367  นายอนุวัต พระนุรักษ์
15.  15687  นางสาวกนกกรณ์ มีชัย
16.  17414  นางสาวจันทิมา อ่อนหา
17.  15697  นางสาวณัฐพร เพ็งไธสงค์
18.  15698  นางสาวณัฐสุดา เพชรฤทธิ์
19.  17401  นางสาวธัญรดา ดวงลูกแก้ว
20.  15841  นางสาวนราเกตน์ ภานะสิทธิ์
21.  15842  นางสาวเบญจรัตน์ ลุนอุบล
22.  16973  นางสาวปฏิภรณ์ สุนทรหงศ์
23.  17380  นางสาวปิยะดา ลาแก้ว
24.  18564  นางสาวพนัชกร ใจทน
25.  15983  นางสาวพัชราทิพย์ วิเศษศรี
26.  17404  นางสาวพัชรินค์ ศรีลา
27.  17418  นางสาวพัชรี ไชยปัดถา
28.  17405  นางสาวพิยดา ดาบน้อยอุ่น
29.  15847  นางสาวมะลิสา ชมเชย
30.  15626  นางสาวศศิกานต์ ทำโย
31.  17393  นางสาวศศิกานต์ โพสาราช
32.  17407  นางสาวศศิวิมล สุพร
33.  17408  นางสาวศิริธิดา แสงสุรีย์
34.  15585  นางสาวสิริยาภรณ์ บุญเทียน
35.  15629  นางสาวสุปราณี เกตุหอม
36.  15672  นางสาวอรทัย สารางคำ
37.  15791  นางสาวอาทิติญา ก่องดวง