บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ครูที่ปรึกษา :1.นางชนาภา ไพศาล    2.นางสุนีรัตน์ สอนบาล   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 04:15:25 )
จำนวน 37 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  15822  นายกฤษณพงษ์ ประวัติตะ
2.  15637  นายคณากร เชื้อขาวพิมพ์
3.  15677  นายเฉลิมชัย บุญสุขา
4.  17397  นายฐิติศักดิ์ จันทร์ยศ
5.  17370  นายทิวัตถ์ คำดี
6.  17371  นายเทพพิทักษ์ รุลวงษ์
7.  17413  นายธีรภัทร์ แก้วบัณฑิต
8.  15595  นายนัฐพงษ์ ทุมโยมา
9.  15804  นายวิชิตชัย ประเสริฐศรี
10.  15770  นายศรายุทธ์ ไชยรักษ์
11.  17485  นายสง่า สุริสาร
12.  15831  นายสมเจตต์ บุญแก้ว
13.  17386  นายสุวิจักขณ์ จันทร์พรมมา
14.  17400  นายอภิชัย เหมเมือง
15.  17387  นางสาวกัลยรัตน์ ครองสัตย์
16.  15605  นางสาวจินต์นิภา สุกัณท์
17.  16415  นางสาวจีรนันท์ ปะวะโพตะโก
18.  15777  นางสาวธิดารัตน์ ภูนาแร่
19.  15747  นางสาวนันทิดา หงษ์สุวรรณ
20.  15618  นางสาวนิติรัฐ เอนกนวล
21.  15702  นางสาวใบเฟิร์น นิลดอนหวาย
22.  17403  นางสาวปนัดดา ชนะกิจ
23.  15621  นางสาวปวริศา กำลังเหลือ
24.  15812  นางสาวปวีณา โปะปะนม
25.  17417  นางสาวพรพิมล โพธิ์ย้อย
26.  15572  นางสาวพรหมพร อำนาจ
27.  15664  นางสาวมัลลิกา เทวีรัมย์
28.  15711  นางสาวรัตนาภรณ์ ยืนยั่ง
29.  17394  นางสาวศิรดา เตยกระโทก
30.  15814  นางสาวศิรินทิพย์ พนอมสาต
31.  15787  นางสาวสุจิตรา อึ่งชื่น
32.  17381  นางสาวสุจิรา จันทมาตร
33.  17395  นางสาวสุพัฒทา ปัดทำ
34.  17396  นางสาวสุพิชฌาย์ บอกสันเทียะ
35.  17382  นางสาวอริศรา ภาคำตา
36.  15673  นางสาวอาทิตยา จำปาลา
37.  15755  นางสาวอาภาศิริ สิงห์เสนา