บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
ครูที่ปรึกษา :1.นายเจษฎา วิณโรจน์    2.นางภวันตรี สาขามุละ   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 04:27:58 )
จำนวน 36 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17422  นายกฤษฎา อาจยางคำ
2.  15636  นายขัตติพงศ์ คำพวงชัย
3.  17423  นายวีรภัทร พงษ์พาน
4.  15771  นายสุทธิวุฒิ สุพร
5.  17424  นางสาวกมลพร พิมลี
6.  16990  นางสาวกรรณิกา ลีนาแค
7.  17425  นางสาวกัญญารัตน์ ยิ่งยืน
8.  15955  นางสาวกาญจน์ธิดา ปิ่นสุวรรณ
9.  17426  นางสาวกุลณัฐ เนื้อไม้หอม
10.  15695  นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์อ่อน
11.  16422  นางสาวชุตินันท์ ด่านทองวัฒนกุล
12.  15696  นางสาวณตญพรรณ มาวิเศษ
13.  17428  นางสาวธนิษฐา จันทร์เพ็ง
14.  17429  นางสาวธัญลักษณ์ สาชะรุง
15.  16425  นางสาวธันยนิษย์ แฝงเหียน
16.  17430  นางสาวธิญาดา เสนามงคล
17.  17431  นางสาวธิดารัตน์ วงษ์ตาหล้า
18.  15740  นางสาวนัฐทิฌา อุฒาพยัพ
19.  15568  นางสาวนันทวดี ไกยะวรรณ
20.  15780  นางสาวปิยพร สุพร
21.  16556  นางสาวพนิตพิชา แถวโพธิ์
22.  17432  นางสาวพรทิวา วิรัชวา
23.  15663  นางสาวพรนภัทร สว่างวงศ์
24.  17433  นางสาวพลอยวรินทร์ สายบัว
25.  15781  นางสาวพิสชาพร สุรรณไตร
26.  15846  นางสาวภัทรชริดา ทองเมี๊ยะ
27.  15783  นางสาวภัทรวดี โมรี
28.  15749  นางสาวภัทราพร วิเศษทักษิณ
29.  17434  นางสาวมินตรา ธรรมวงค์
30.  15575  นางสาวมุธิตา ภานุทัต
31.  15665  นางสาววรัมพร จิตร์นิยม
32.  15714  นางสาววาสนา สาริคาน
33.  15580  นางสาวศตพร ใจแสน
34.  17468  นางสาวศศิธร รอดเพราะมาน
35.  17435  นางสาวสุธินี จันทะโสม
36.  16451  นางสาวอนนทพร มาพร