บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
ครูที่ปรึกษา :1.นายสุพรรณ บุญสิทธิ์    2.นางสาวยุพาภรณ์ ทองทา   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 04:40:47 )
จำนวน 38 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  15793  นายเกรียงศักดิ์ ชูราษี
2.  15757  นายคุณานนท์ สิงห์โต
3.  17436  นายชนาธิป อรุณวิง
4.  15950  นายชยพล คนหมั่น
5.  17437  นายชัชวาล บุญแก้ว
6.  15760  นายชาติชาย กุลสุวรรณ์
7.  15797  นายฐปกร จันทร์อ่อน
8.  17438  นายณัฐติพงษ์ ประวัติตะ
9.  17439  นายณัฐวัฒน์ สิงห์ชัย
10.  15681  นายธิติ พ่อค้าช้าง
11.  17441  นายบวรลักษณ์ คะระโส
12.  17442  นายปรเมทธ์ ทดสอน
13.  17443  นายพุทธชาติ หมั่นน้ำเที่ยง
14.  17444  นายภานุวัฒน์ คนคล่อง
15.  18040  นายวัชรพล เถาเอี่ยม
16.  17445  นายวิชิต วิชาดี
17.  15597  นายวุฒินันท์ แก้วหนองตอ
18.  17446  นายศุภกรณ์ พันจันทร์
19.  17447  นายสหรัถ แสนวาปี
20.  17449  นายอนุชา แซ่ตัง
21.  15648  นายอิทธิพัทธ์ ลิมประพัฒน์
22.  15773  นางสาวกิ่งกาญจน์ อินบุตร
23.  15774  นางสาวกุลนิษฐ์ ฉัตรเฉลิมวุฒิ
24.  15742  นางสาวดารินทร์ ชูสเตอร์
25.  17450  นางสาวถิรดา สุวรรณเทพ
26.  15776  นางสาวทินณพร จรรยาดี
27.  15746  นางสาวนฤมล สายสมบูรณ์
28.  15779  นางสาวปิยดา แพงสละ
29.  17451  นางสาวพิชชาภา ภาคภูมิ
30.  15840  นางสาวภัชกุล พิมพา
31.  15818  นางสาวสุดารัตน์ คงทัน
32.  18038  นางสาวสุทธิดา พลจ่า
33.  18033  นางสาวสุนิตา ปราโมทย์เกษมศรี
34.  15752  นางสาวเสาวลักษณ์ อินทรีย์
35.  17452  นางสาวอนินทิตา คำพิมพ์
36.  17453  นางสาวอภัสรา ชัยชนะ
37.  15789  นางสาวอภิสรา กระต่ายทอง
38.  17494  นางสาวอัมภวรรณ เจริญเวียง